Regulamin konkursu:

"Jeźdź i wygraj iPhone 11”

1. Warunki ogólne:

1.1. Organizatorem Konkursu „Jeźdź i wygraj iPhone 11” (dalej „Konkurs”) jest Select : Uber – Bolt (dalej „Organizator”), Select s.c, zarejestrowany pod adresem Lęborska 25/54, 80-387 Gdańsk, zarejestrowany pod numerem NIP-5842789114.

1.2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w poniższym regulaminie Konkursu (dalej „Regulamin”)

1.3. Organizator jest podmiotem wydającym nagrodę w Konkursie. Konkurs nie jest związany z podmiotami Uber, FreeNow, Bolt, tj. nie są one partnerami w realizacji Konkursu.

1.4. Konkurs nie jest grą losową.

1.5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6. W niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa.

1.7 Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Czas trwania Konkursu:

2.1. Konkurs trwa w dniach od 05.10.2020 r. do 01.11.2020 r.

2.2. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego skończenia Konkursu bez podawania przyczyny.

3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Uczestnikami (dalej „Uczestnikami) Konkursu mogą być osoby, które:

  • Dysponują kontem Uber, Bolt, FreeNow (a co za tym idzie aktualnymi badaniami oraz wnioskiem o niekaralności).
  • Do 2 października rozpoczęły współpracę z Organizatorem – Select s.c.

4. Zasady Konkursu:

4.1. W Konkursie zostanie wyłonionych trzech Uczestników, którzy zdobyli najwyższy rezultat w zadaniu konkursowym, (dalej „Zwycięzców”).

4.2. Zadanie konkursowe polega na zdobywaniu jak największego rezultatu netto w ramach przejazdów realizowanych z użyciem aplikacji Bolt, Uber, oraz FreeNow, korzystając jednocześnie z usługi Organizatora – współpracy w zakresie rozliczania przejazdów na w.w aplikacjach.

4.3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w.w aplikacji, nieprecyzyjne odczyty, problemy z nabijaniem odległości.

4.4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na fanpage Organizatora na serwisie Facebook, funkcjonującym pod adresem internetowym – https://www.facebook.com/selectgdansk/ w ciągu 7 dni od zakończenia Konkursu.

5. Nagroda w Konkursie:

5.1. Dla Uczestników, którzy zdobędą trzy najlepsze wyniki ujęte w punkcie 4.2 – Zasady Konkursu, Zwycięzców, przewidziane są trzy nagrody (dalej „Nagrody”):

Pierwsze miejsce – iPhone 11, o wartości szacunkowej 3 399 złotych brutto.

Drugie miejsce – możliwość darmowego rozliczenia się z Organizatorem z jednego miesiąca współpracy. 

Trzecie miejsce – możliwość darmowego rozliczenia się z Organizatorem z dwóch tygodni współpracy.

5.2. Jeden Uczestnik może wygrać jedną Nagrodę.

5.3. Uczestnik, który wygrał Nagrodę o wartości przekraczającej 200 złotych, otrzymuje dodatkową Nagrodę pieniężną, która w całości pokryje podatek dochodowy od Nagród. Wysokość tej dodatkowej Nagrody to 11,11% wartości wygranej Nagrody.

5.4. Nagrody zostaną wydane w ciągu 31 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

5.5. Jeśli Zwycięzca zrezygnuje z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia innego Uczestnika, który może Nagrodę otrzymać.

6. Dane osobowe

6.1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika na ich przetwarzanie (art.6 ust.1a RODO).

6.2. Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator.

6.3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym prawidłowego wydania Nagród.

6.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do wydania Nagrody.

6.5. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub ich usunięcia.